Ledamöters könsfördelning: 2024

Europaparlamentet kommer att publicera valresultatet i EU-valet 2024 för varje medlemsstat och en prognos för hela parlamentets sammansättning den 9 juni 2024. Parlamentet har gett i uppdrag åt företaget Verian att i enlighet med nationella vallagar upprätta prognoser för fördelningen av platser såväl för hela EU som för varje medlemsstat. Från och med kl. 20:15 GMT+2 kommer en första helhetsprognos att ges i EU-översikten med uppgifter om de politiska grupperna, med utgångspunkt i det avgående parlamentets struktur. Nationella partier som för närvarande inte företräds i Europaparlamentet kommer att kopplas till en politisk grupp om de redan har officiell anknytning till den gruppen eller är fullvärdig medlem i ett europeiskt politiskt parti som är registrerat vid Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser. Uppgifter kommer att visas allteftersom de blir tillgängliga efter det att valet avslutas i de olika medlemsstaterna. Prognosen kommer att uppdateras fram till dess att röstningen har avslutats i alla medlemsstater och de slutliga resultaten har publicerats av de nationella valmyndigheterna.

Från och med kl. 18:00 GMT+2 kommer även nationella sidor att visa beräkningar för nationella partier och politiska grupper, i de länder där röstningen redan har avslutats. Resultatet kommer att visas i procent med uppgifter om antalet platser samt om valdeltagandet enligt de nationella valmyndigheterna.

Vad är en ”prognos”? Europaparlamentets prognos är en beräkning av dess sammansättning efter valet. Eftersom röstningen sker vid olika tidpunkter i EU:s medlemsstater kommer varje prognos under valnatten att bygga på en kombination av tillgängliga uppgifter, allt från icke-officiella valuppgifter, såsom vallokalsundersökningar och beräkningar som publicerats i medlemsstaterna, till officiella nationella valresultat. Oberoende av varifrån uppgifterna hämtas kommer dessa att offentliggöras först när röstningen har avslutats i den berörda medlemsstaten. Verian, det företag som har fått detta uppdrag av parlamentet, fördelar de nationella resultaten mellan de nuvarande politiska grupperna i enlighet med varje lands vallag, och ger en prognos av fördelningen av alla platser i Europaparlamentet. Eftersom sammansättningen av det nyvalda parlamentet och dess politiska grupper fastställs först vid det konstituerande sammanträdet bygger denna prognos på det avgående parlamentets struktur.

Vad står ”övriga” för? Prognosen för parlamentets sammansättning bygger på strukturen i det avgående parlamentet och dess politiska grupper, och har inget inflytande på det nya parlamentets sammansättning, som fastställs vid det konstituerande sammanträdet. De nationella partier som för närvarande företräds i parlamentet kommer i prognosen att placeras i samma politiska grupp som de tillhört i det avgående parlamentet. Nationella partier som för närvarande inte företräds i Europaparlamentet kommer att kopplas till en politisk grupp om de redan har officiell anknytning till den gruppen eller är fullvärdig medlem i ett europeiskt politiskt parti som är registrerat vid Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser. Nationella partier som för närvarande varken företräds i Europaparlamentet eller har officiell anknytning till ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk grupp visas under kategorin ”övriga”, oberoende av deras politiska inriktning. Eftersom det inte går att på förhand bedöma vilken grupp partierna i kategorin ”övriga” kommer att tillhöra är kategorin jämnt fördelad på vänster och höger sida i plenisalen i grafiken över prognosen för det totala antalet platser.


Läs mer om hur EU-valet går till