Κατανομή ανδρών και γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: 2024

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα των Ευρωπαϊκών εκλογών 2024 ανά κράτος μέλος, καθώς και μια πρόβλεψη της σύνθεσής του στις 9 Ιουνίου 2024. Σεβόμενη πλήρως τους επιμέρους εθνικούς εκλογικούς νόμους, η Verian, εταιρεία με την οποία συνεργάζεται το Κοινοβούλιο, θα εκπονήσει προβλέψεις κατανομής εδρών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Διαθέσιμη από τις 20:15 GMT+2, η ευρωπαϊκή επισκόπηση θα παρέχει μία πρώτη συνολική πρόβλεψη με συνολικά στοιχεία για τις πολιτικές ομάδες με βάση τη διάρθρωση του απερχόμενου Κοινοβουλίου. Τα εθνικά κόμματα που δεν εκπροσωπούνται επί του παρόντος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενταχθούν σε μια πολιτική ομάδα εάν συνδέονται επίσημα με αυτή την ομάδα ή συμμετέχουν πλήρως ως μέλη σε ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, εγγεγραμμένο στην Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα. Θα εμφανίζουμε τα διαθέσιμα στοιχεία καθώς ολοκληρώνεται σταδιακά η ψηφοφορία στα κράτη μέλη. Η πρόβλεψη θα ενημερώνεται μέχρι να ολοκληρωθεί η ψηφοφορία σε όλα τα κράτη μέλη και έως ότου τα τελικά αποτελέσματα δημοσιευτούν από τις εθνικές εκλογικές αρχές.

Επιπλέον, από τις 18:00 GMT+2 και για τις χώρες όπου η ψηφοφορία έχει ήδη τελειώσει, οι εθνικές σελίδες θα εμφανίζουν εκτιμήσεις από εθνικά κόμματα και πολιτικές ομάδες, την κατανομή των εθνικών κομμάτων και πολιτικών ομάδων σε ποσοστό και έδρες, καθώς και δεδομένα συμμετοχής όπως ανακοινώθηκε από τις εθνικές εκλογικές αρχές.

Τι είναι μια «πρόβλεψη»; Η πρόβλεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι μία εκτίμηση της σύνθεσής του που θα προκύψει από τις εκλογές. Εξαιτίας των διαφορετικών ωρών διεξαγωγής των εκλογών στις χώρες της ΕΕ, κάθε πρόβλεψη το βράδυ των εκλογών θα βασίζεται σε έναν συνδυασμό διαθέσιμων δεδομένων, τα οποία ποικίλλουν από ανεπίσημα εκλογικά δεδομένα, όπως exit polls ή εκτιμήσεις που δημοσιεύτηκαν στα κράτη μέλη, έως τα επίσημα εθνικά εκλογικά αποτελέσματα. Τα δεδομένα, ανεξαρτήτως κατηγορίας, θα δημοσιευτούν για τα κράτη μέλη μόνο μόλις ολοκληρωθεί η ψηφοφορία σε αυτά. Η Verian, η ανάδοχος εταιρεία με την οποία συνεργάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις εκλογές, κατανέμει τα εθνικά αποτελέσματα στις υφιστάμενες πολιτικές ομάδες με βάση τον εκλογικό νόμο κάθε χώρας, παρέχοντας μία πρόβλεψη της συνολικής κατανομής των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με δεδομένο ότι η μελλοντική σύνθεση του εκλεγμένου Κοινοβουλίου και των πολιτικών του ομάδων δεν μπορεί να προβλεφθεί πριν από τη σύνοδο για τη συγκρότησή του σε σώμα, η πρόβλεψη της σύνθεσης του Κοινοβουλίου βασίζεται στη διάρθρωση του απερχόμενου Κοινοβουλίου.

Τι σημαίνει το «άλλα»; Η πρόβλεψη της σύνθεσης του Κοινοβουλίου βασίζεται στη διάρθρωση του απερχόμενου Κοινοβουλίου και των πολιτικών του ομάδων, χωρίς να προδικάζεται η σύνθεση του επόμενου Κοινοβουλίου κατά τη σύνοδο για τη συγκρότησή του σε σώμα. Τα εθνικά κόμματα που ήδη εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο θα τοποθετηθούν στην ίδια πολιτική ομάδα στην οποία είχαν ενταχθεί στο απερχόμενο Κοινοβούλιο. Τα εθνικά κόμματα που δεν εκπροσωπούνται επί του παρόντος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενταχθούν σε μια πολιτική ομάδα εάν συνδέονται επίσημα με αυτή την ομάδα ή συμμετέχουν πλήρως ως μέλη σε ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, εγγεγραμμένο στην Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα. Τα εθνικά κόμματα που επί του παρόντος δεν εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε έχουν κάποια επίσημη σύνδεση με ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή πολιτική ομάδα κατατάσσονται στην κατηγορία «άλλα», χωρίς να προδικάζεται ο πολιτικός τους προσανατολισμός. Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατό να προδικάσουμε την(τις) ομάδα(ες) με τις οποίες θα συνεργαστούν, η κατηγορία αυτή κατανέμεται ισομερώς στα αριστερά και δεξιά του Ημικυκλίου στη γραφική αναπαράσταση της συνολικής πρόβλεψης εδρών.


Μάθετε πώς πραγματοποιούνται οι Ευρωπαϊκές εκλογές