Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 1999-2004
Απερχόμενο Κοινοβούλιο

Διάγραμμα

Σύνολο εδρών:

Έδρες
Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αριθμός εδρών % εδρών
ΕΛΚ-ΕΔ - Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv
295 37,44%
PSE - Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
232 29,44%
ELDR - Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Φιλελευθέρων, Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών
67 8,50%
GUE/NGL - Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
55 6,98%
Verts/ALE - Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
47 5,96%
UEN - Ομάδα ΄Εvωση για τηv Ευρώπη τωv Εθvώv
30 3,81%
EDD - Ομάδα για την Ευρώπη της Δημoκρατίας και της Διαφoράς
18 2,28%
NI - Μη Εγγεγραμμένοι
44 5,58%
Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αριθμός εδρών % εδρών
ΕΛΚ-ΕΔ - Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv
295 37,44%
PSE - Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
232 29,44%
ELDR - Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Φιλελευθέρων, Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών
67 8,50%
GUE/NGL - Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
55 6,98%
Verts/ALE - Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
47 5,96%
UEN - Ομάδα ΄Εvωση για τηv Ευρώπη τωv Εθvώv
30 3,81%
EDD - Ομάδα για την Ευρώπη της Δημoκρατίας και της Διαφoράς
18 2,28%
NI - Μη Εγγεγραμμένοι
44 5,58%

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου, μια πολιτική ομάδα απαρτίζεται από τουλάχιστον 23 βουλευτές που έχουν εκλεγεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο