Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2004-2009
Απερχόμενο Κοινοβούλιο

Διάγραμμα

Σύνολο εδρών:

Έδρες
Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αριθμός εδρών % εδρών
ΕΛΚ-ΕΔ - Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv
288 36,69%
PSE - Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
218 27,77%
ALDE - Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
100 12,74%
UEN - Ομάδα Έvωση για τηv Ευρώπη τωv Εθvώv
44 5,61%
Verts/ALE - Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
43 5,48%
GUE/NGL - Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
40 5,10%
IND/DEM - Ομάδα Ανεξαρτησία/Δημοκρατία
22 2,80%
NI - Μη Εγγεγραμμένοι
30 3,82%
Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αριθμός εδρών % εδρών
ΕΛΚ-ΕΔ - Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv
288 36,69%
PSE - Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
218 27,77%
ALDE - Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
100 12,74%
UEN - Ομάδα Έvωση για τηv Ευρώπη τωv Εθvώv
44 5,61%
Verts/ALE - Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
43 5,48%
GUE/NGL - Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
40 5,10%
IND/DEM - Ομάδα Ανεξαρτησία/Δημοκρατία
22 2,80%
NI - Μη Εγγεγραμμένοι
30 3,82%

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου, μια πολιτική ομάδα απαρτίζεται από τουλάχιστον 23 βουλευτές που έχουν εκλεγεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο