Εργαλείο σύγκρισης

Τύπος αποτελεσμάτων:

Εκτιμήσεις: Συνάθροιση από την Verian των διαθέσιμων εθνικών εκτιμήσεων ή των στοιχείων δημοσκοπήσεων που προέκυψαν από τις εκλογές και δημοσιεύτηκαν σε ένα κράτος μέλος μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, με βάση ευρέως γνωστές και αξιόπιστες εθνικές εταιρείες δημοσκοπήσεων.

Πρόβλεψη: Η πρόβλεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί μία εκτίμηση της σύνθεσής του που προκύπτει από τις εκλογές, η οποία εκπονείται από την Verian ως συνάθροιση των διαθέσιμων εκλογικών αποτελεσμάτων, των εκτιμήσεων ή των στοιχείων δημοσκοπήσεων που δημοσιεύονται στα κράτη μέλη μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας. Χωρίς να προδικάζεται η σύνθεση του νεοεκλεγέντος Κοινοβουλίου, η πρόβλεψη βασίζεται στη διάρθρωση του απερχόμενου Κοινοβουλίου.

Προσωρινά αποτελέσματα: Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά ή τελικά εθνικά αποτελέσματα που δημοσιεύονται μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και με βάση τη διάρθρωση του απερχόμενου Κοινοβουλίου.

Προσωρινά αποτελέσματα: Τα πρώτα αποτελέσματα όπως παρουσιάστηκαν από την επίσημη εκλογική αρχή του κράτους μέλους με βάση το ποσοστό των καταμετρημένων ψήφων.

Τελικά αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα όπως δημοσιεύθηκαν από την επίσημη εκλογική αρχή του κράτους μέλους μετά την καταμέτρηση όλων των ψήφων.

Επίσημα αποτελέσματα: Τα οριστικά αποτελέσματα όπως ανακηρύχθηκαν από την επίσημη εκλογική αρχή του κράτους μέλους και επικυρώθηκαν από την εθνική νομοθετική αρχή.

Σύνοδος συγκρότησης του Κοινοβουλίου σε σώμα: Τα αποτελέσματα όπως ανακοινώθηκαν επίσημα από το νεοεκλεγέν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την επαλήθευση των κριτηρίων επιλεξιμότητας των βουλευτών του.

Απερχόμενο Κοινοβούλιο: Απεικόνιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την τελευταία κοινοβουλευτική σύνοδο της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου, μια πολιτική ομάδα απαρτίζεται από τουλάχιστον 23 βουλευτές που έχουν εκλεγεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.