Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019
Απερχόμενο Κοινοβούλιο

Διάγραμμα

Σύνολο εδρών:

Έδρες
Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αριθμός εδρών % εδρών
ΕΛΚ - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
216 28,84%
S&D - Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
185 24,70%
ΕΣΜ - Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
77 10,28%
ALDE - Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
69 9,21%
GUE/NGL - Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
52 6,94%
Verts/ALE - Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
52 6,94%
EFDD - Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας
42 5,61%
ΕΕΕ - Ομάδα «Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας»
36 4,81%
NI - Μη Εγγεγραμμένοι
20 2,67%
Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αριθμός εδρών % εδρών
ΕΛΚ - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
216 28,84%
S&D - Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
185 24,70%
ΕΣΜ - Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
77 10,28%
ALDE - Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
69 9,21%
GUE/NGL - Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
52 6,94%
Verts/ALE - Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
52 6,94%
EFDD - Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας
42 5,61%
ΕΕΕ - Ομάδα «Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας»
36 4,81%
NI - Μη Εγγεγραμμένοι
20 2,67%

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου, μια πολιτική ομάδα απαρτίζεται από τουλάχιστον 23 βουλευτές που έχουν εκλεγεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο