Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2004-2009
Σύνοδος συγκρότησης του Κοινοβουλίου σε σώμα

Διάγραμμα

Σύνολο εδρών:

Έδρες
Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αριθμός εδρών % εδρών
ΕΛΚ-ΕΔ - Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv
268 36,61%
PSE - Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
200 27,32%
ALDE - Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
88 12,02%
Verts/ALE - Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
42 5,74%
GUE/NGL - Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
41 5,60%
IND/DEM - Ομάδα Ανεξαρτησία/Δημοκρατία
37 5,05%
UEN - Ομάδα Έvωση για τηv Ευρώπη τωv Εθvώv
27 3,69%
NI - Μη Εγγεγραμμένοι
29 3,96%
Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αριθμός εδρών % εδρών
ΕΛΚ-ΕΔ - Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv
268 36,61%
PSE - Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
200 27,32%
ALDE - Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
88 12,02%
Verts/ALE - Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
42 5,74%
GUE/NGL - Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
41 5,60%
IND/DEM - Ομάδα Ανεξαρτησία/Δημοκρατία
37 5,05%
UEN - Ομάδα Έvωση για τηv Ευρώπη τωv Εθvώv
27 3,69%
NI - Μη Εγγεγραμμένοι
29 3,96%

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου, μια πολιτική ομάδα απαρτίζεται από τουλάχιστον 23 βουλευτές που έχουν εκλεγεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο