Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 1979-1984
Σύνοδος συγκρότησης του Κοινοβουλίου σε σώμα

Διάγραμμα

Σύνολο εδρών:

Έδρες
Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αριθμός εδρών % εδρών
S - Σοσιαλιστική Ομάδα
112 27,32%
PPE - Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
108 26,34%
ED - Ομάδα των Ευρωπαίων Δημοκρατών
63 15,37%
COM - Κομμουνιστική ομάδα και Προσκείμενοι
44 10,73%
L - Φιλελεύθερη και Δημοκρατική Ομάδα
40 9,76%
DEP - Ομάδα τωv Ευρωπαίωv Δημoκρατώv Πρoόδου
22 5,37%
CDI - Ομάδα Τεχνικού Συντονισμού και Προασπίσεως Ανεξαρτήτων Ομάδων και Βουλευτών
11 2,68%
NI - Μη Εγγεγραμμένοι
10 2,44%
Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αριθμός εδρών % εδρών
S - Σοσιαλιστική Ομάδα
112 27,32%
PPE - Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
108 26,34%
ED - Ομάδα των Ευρωπαίων Δημοκρατών
63 15,37%
COM - Κομμουνιστική ομάδα και Προσκείμενοι
44 10,73%
L - Φιλελεύθερη και Δημοκρατική Ομάδα
40 9,76%
DEP - Ομάδα τωv Ευρωπαίωv Δημoκρατώv Πρoόδου
22 5,37%
CDI - Ομάδα Τεχνικού Συντονισμού και Προασπίσεως Ανεξαρτήτων Ομάδων και Βουλευτών
11 2,68%
NI - Μη Εγγεγραμμένοι
10 2,44%

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου, μια πολιτική ομάδα απαρτίζεται από τουλάχιστον 23 βουλευτές που έχουν εκλεγεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο