Σύνοδος συγκρότησης του Κοινοβουλίου σε σώμα - 23/07/2024

23/07/2024 - 11:07
Όλες οι ώρες είναι GMT+2

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2024-2029 Σύνοδος συγκρότησης του Κοινοβουλίου σε σώμα

Πολιτικές ομάδες Αριθμός εδρών
ΕΛΚ - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) 188
S&D - Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 136
PfE - Patriots for Europe 84
ΕΣΜ - Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών 78
Renew Europe - Renew Europe group 77
Verts/ALE - Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία 53
The Left - Ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - GUE/NGL 46
ESN - Europe of Sovereign Nations 25
NI - Μη Εγγεγραμμένοι 33
Σύνολο εδρών

Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

  • ΕΛΚ - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
  • S&D - Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • PfE - Patriots for Europe
  • ΕΣΜ - Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • Verts/ALE - Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
  • The Left - Ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - GUE/NGL
  • ESN - Europe of Sovereign Nations
  • NI - Μη Εγγεγραμμένοι
  • Λοιποί - Νεοεκλεγέντες που δεν ανήκουν σε πολιτική ομάδα του απερχόμενου Κοινοβουλίου

Πηγή: Verian για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Δανία

Τύπος αποτελεσμάτων:

Εκτιμήσεις: Συνάθροιση από την Verian των διαθέσιμων εθνικών εκτιμήσεων ή των στοιχείων δημοσκοπήσεων που προέκυψαν από τις εκλογές και δημοσιεύτηκαν σε ένα κράτος μέλος μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, με βάση ευρέως γνωστές και αξιόπιστες εθνικές εταιρείες δημοσκοπήσεων.

Πρόβλεψη: Η πρόβλεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί μία εκτίμηση της σύνθεσής του που προκύπτει από τις εκλογές, η οποία εκπονείται από την Verian ως συνάθροιση των διαθέσιμων εκλογικών αποτελεσμάτων, των εκτιμήσεων ή των στοιχείων δημοσκοπήσεων που δημοσιεύονται στα κράτη μέλη μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας. Χωρίς να προδικάζεται η σύνθεση του νεοεκλεγέντος Κοινοβουλίου, η πρόβλεψη βασίζεται στη διάρθρωση του απερχόμενου Κοινοβουλίου.

Προσωρινά αποτελέσματα: Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά ή τελικά εθνικά αποτελέσματα που δημοσιεύονται μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και με βάση τη διάρθρωση του απερχόμενου Κοινοβουλίου.

Προσωρινά αποτελέσματα: Τα πρώτα αποτελέσματα όπως παρουσιάστηκαν από την επίσημη εκλογική αρχή του κράτους μέλους με βάση το ποσοστό των καταμετρημένων ψήφων.

Τελικά αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα όπως δημοσιεύθηκαν από την επίσημη εκλογική αρχή του κράτους μέλους μετά την καταμέτρηση όλων των ψήφων.

Επίσημα αποτελέσματα: Τα οριστικά αποτελέσματα όπως ανακηρύχθηκαν από την επίσημη εκλογική αρχή του κράτους μέλους και επικυρώθηκαν από την εθνική νομοθετική αρχή.

Σύνοδος συγκρότησης του Κοινοβουλίου σε σώμα: Τα αποτελέσματα όπως ανακοινώθηκαν επίσημα από το νεοεκλεγέν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την επαλήθευση των κριτηρίων επιλεξιμότητας των βουλευτών του.

Απερχόμενο Κοινοβούλιο: Απεικόνιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την τελευταία κοινοβουλευτική σύνοδο της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Πηγή: Verian για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

15/07/2024 - 18:33
Όλες οι ώρες είναι GMT+2

Συμμετοχή ανά χώρα Προσωρινά αποτελέσματα

Συμμετοχή ανά χώρα σε ποσοστά
Χώρα Ποσοστό (%)
Ευρωπαϊκή Ένωση 51,05%
Αυστρία 56,25%
Βέλγιο 89,01%
Βουλγαρία 33,78%
Γαλλία 51,49%
Γερμανία 64,74%
Δανία 58,25%
Ελλάδα 41,39%
Εσθονία 37,60%
Ιρλανδία 50,65%
Ισπανία 49,21%
Ιταλία 48,31%
Κροατία 21,35%
Κύπρος 58,86%
Λετονία 33,82%
Λιθουανία 28,35%
Λουξεμβούργο 82,24%
Μάλτα 73,00%
Ολλανδία 46,18%
Ουγγαρία 59,46%
Πολωνία 40,65%
Πορτογαλία 36,63%
Ρουμανία 52,42%
Σλοβακία 34,38%
Σλοβενία 41,80%
Σουηδία 53,39%
Τσεχία 36,45%
Φινλανδία 40,40%
Δείτε όλα τα στοιχεία